Laatuvalo Oy | Tietosuojalauseke

1. JOHDANTO
Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme, kuinka keräämme ja käsittelemme
henkilötietoja Laatuvalo Oy palveluita (sisältäen, mutta ei rajoittuen, tämän
internetsivuston, sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit, hakemistot ja tietokannat
sekä Laatuvalo Oy tarjoamat palvelut) (”Palvelu”) tarjotessa.
Olemme sitoutuneet suojaamaan Palveluiden käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan
lainsäädännön mukaisesti.

2. KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotta:

▪ käyttäjä voidaan rekisteröidä tiettyihin meidän sivustolla oleviin palveluihin;
▪ käyttäjä voi käyttää tiettyjä meidän sivustolla olevia palveluita;
▪ käyttäjälle voidaan käyttäjän hyväksynnän mukaisesti markkinoida meidän tai
valittujen kolmansien osapuolten palveluita;
▪ voimme parantaa käyttäjän Palvelun käyttökokemusta keräämällä sivuston
käyttötietoa evästeitä ja muita analyysitekniikoita hyväksikäyttäen;
▪ sivustoamme voidaan hallinnoida.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimuksesta johtuvat
velvollisuutemme sekä täyttääksemme lainsäädännöstä johtuvat velvoitteemme. Lisäksi
käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ylläpitääksemme ja
kehittääksemme liiketoimintaamme ja palveluamme.

3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME?
Keräämme palvelumme käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen
käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

a) Laatuvalo Oy:lle antamasi tiedot

▪ Yhteys -ja rekisteröitymistiedot
▪ Demografiatiedot, kuten ikä ja sukupuoli
▪ Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteiden tai palveluiden kuvailutiedot,
laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot
▪ Tallennetut asiakaspuhelut
▪ Käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
▪ Luvat ja suostumukset
▪ Muut mahdolliset käyttäjän antamat tiedot, joita tarvitsemme
tietosuojalausekkeessa määriteltyihin tarkoituksiin

b) Mahdolliset julkisista rekistereistä kerätyt tiedot

c) Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

Palveluiden käytön havainnointiin käytetään evästeitä ja muita analyysiteknologioita.

Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä. Eväste on pienimuotoinen
tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän selain hakee sivuston Yhtiön serveriltä, viesti lähetetään
takaisin käyttäjän tietokoneelle. Lähetetty viesti nopeuttaa sivustoa ja yksinkertaistaa kirjautumista, tallentaa käyttäjän käyttötietoja ja kohdentaa sivuston käyttäjälle.
Evästeiden ja muiden mahdollisten analyysiteknologioiden avulla kerätään esimerkiksi seuraavia tietoja:

▪ Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, kuten mainokset, jotka on näytetty
sekä tiedot mainosten klikkaamisesta

▪ Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite ja/tai
evästetunniste, tiedonkeruun kanava, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste,
istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä

▪ Sijaintitiedot, jos käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan

▪ Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot


d) Palveluiden käytöstä johdetut tiedot

▪ Johdettu tieto on päätelty analytiikan avulla Palvelun havaitusta käytöstä ja/tai
asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen
kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

▪ Kaikkea keräämäämme tietoa voidaan käyttää Palvelun kohdentamiseen
käyttäjälle. Käytämme evästeitä seurataksemme tietoa, jonka sivustomme eväste
on asentanut käyttäjän tietokoneelle. Useimpien selainten valikossa on Help menu –
kohta, joka kertoo kuinka evästeiden hyväksyntä voidaan estää, kuinka selain
ilmoittaa evästeiden vastaanottamisesta ja kuinka evästeet voidaan sulkea. Jos
evästeet suljetaan, sivuston käyttö voi rajoittua tai estyä.

4. KUINKA KAUAN KÄYTTÄJIEN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?
Säilytämme käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta
varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan. Henkilötietojen säilytysjakson
pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatamme säilyttää
henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi meihin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin
meillä on syy tehdä niin.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO
Laatuvalo Oy palvelun tarjoamiseksi
Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet
tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin Palvelun tarjoamiseksi tämän
tietosuojalausekkeen määrittelemissä tarkoituksissa.
Kolmansien osapuolten markkinointi ja mainonta
Emme jaa markkinoinnin tai mainonnan osapuolille käyttäjien henkilö- tai tunnistetietoja.
Jotta viestintää tai markkinointia kohdennetaan oikein, saatamme siirtää kolmansille
osapuolille anonymisoidut demografiatiedot, kiinnostuksenkohteet tai esimerkiksi sijaintiin
perustuvat kohdentamisarvot.
Suostumuksesi
Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa, saatamme jakaa käyttäjän tietoja valittujen
kolmansien osapuolten kanssa, jotta ne voivat ottaa yhteyttä käyttäjään.
Tieteellinen tutkimus
Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että
tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei ole enää niistä
tunnistettavissa.
Oikeudellisista syistä
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja
lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Jos myymme, ostamme, fuusioimme tai
muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa
ostajille ja näiden neuvonantajille.

6. KANSAINVÄLISET TIETOJEN SIIRROT
Laatuvalo Oy pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETAalueella
sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen.
Jotkin alihankkijoistamme, jakelijoistamme ja kumppaneistamme sijaitsevat Euroopan
talousalueen ulkopuolella. Tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä.
Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle
sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen
lain vaatimuksista. Laatuvalo Oy huolehtii tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta
esimerkiksi sopimalla asiasta henkilötietojen käsittelijän kanssa käyttäen
mallisopimuslausekkeita tai muita tietosuojalainsäädännön mukaisia keinoja
henkilötietojen siirtoon kolmansiin maihin.

7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS
Laatuvalo Oy käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä
tarkoittaa sitä, että käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä
pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä
luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tallennamme henkilökohtaiset tietosi
suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimessa
olevia tietoja. Laatuvalo Oy voi myös suojella käyttäjän henkilötietoja hyödyntäen Secure
Sockets Layer (”SSL”) tai muuta vastaavaa salausohjelmistoa.

8. KOLMANSIEN SIVUSTOT
Tämä tietosuojalauseke soveltuu vain meidän Palveluihin emmekä ole vastuussa muiden
sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä
sivustojen tietosuojalausekkeet.

9. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
Voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutettu tietosuojaseloste on saatavilla
Yrityksen sivustolta, jotta käyttäjät ovat aina tietoisia siitä, miten heidän henkilötietojaan
käsitellään.

10. SINUN OIKEUTESI
Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Toimitamme tiedot lain edellyttämässä muodossa.
Oikeus vaatia tiedon oikaisemista
Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai
tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.
Oikeus vaatia tiedon poistamista
Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi
mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot
eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista
järjestelmistämme.
Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn
rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää
internetsivujamme sekä palveluitamme.
Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä
Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin
tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden
täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin
mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä
suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme
markkinointiviesteihin.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä
muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus peruuttaa suostumus
Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus
milloin tahansa.

11. OIKEUKSIESI KÄYTTÄMINEN
Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi,
puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Jos pyyntösi
koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä
evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi
varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia
tai jotka ovat perusteettomia.
Jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön
kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

12. KUKA ON REKISTERINPITÄJÄ JA KEHEN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?
Rekisterinpitäjä on:
Laatuvalo Oy
Yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa:
[email protected]

Jätä tarjouspyyntö